Return to site

ք Երևան, Շենգավիթ, Ղարիբջանյան 90 բնակելի տուն

ՇՏԱՊ \ Կոդ 102-1472

· Առանձնատներ

ք Երևան, Շենգավիթ, Ղարիբջանյան 90 բնակելի տուն
Վաճառքի է ներկայացված ք Երևան, Շենգավիթ, Ղարիբջանյան 90 բնակելի տունը։ Շենքի մակերերեսը 347,6 քմ օրինական, 814,3 քմ ինքնակամ, Հողի մակերեսը կազմում է 0,06279 հա: Հեռ` 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK