Return to site

Վաճառվում է հողամաս, ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծափաթաղ, 1-ին փողոց նրբանցք թիվ 2

Կոդ 103-6501

· Հողատարածքներ

Վաճառվում է հողամաս, ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծափաթաղ, 1-ին փողոց նրբանցք թիվ 2

Վաճառվում է հողամաս, ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծափաթաղ, 1-ին փողոց նրբանցք թիվ 2, մակերեսը կազմում է 1210 քմ, նպատակային նշանակությունը` բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը` տնամերձ:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK