Return to site

Մարզ Կոտայք, համայնք Աբովյան, ք. Արզնի, խճուղի 2/1/3 հողամաս

Կոդ 104-6498

· Հողատարածքներ

Մարզ Կոտայք, համայնք Աբովյան, ք. Արզնի, խճուղի 2/1/3 հողամաս

Նշանակությունը` արդյունաբերության, ընդերքաօգտագործման և այլ արտադրական:

Հողամասերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 154.40քմ:

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK