Return to site

Վաճառվում է ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 92 հասցեում գտնվող հասարակական նշանակության տարածք

Կոդ 301-4487

· Փոքր բիզնես

Վաճառվում է ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 92 հասցեում գտնվող հասարակական նշանակության տարածք

Վաճառվում է ք. Երևան, Արգիշտի փողոց 15 շենք 90 հասցեում գտնվող հասարակական նշանակության տարածք, 41.79 քմ մակերեսով:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK