Return to site

Կոտայքի մարզ գ.Նոր-Գյուղ 1-ին փողոց N12

Կոդ 302-389

· Միջին բիզնես

Կոտայքի մարզ գ.Նոր-Գյուղ 1-ին փողոց N12
Վաճառվում է հողատարծք գ.Նոր-Գյուղ 1-ին փողոց N 12 հասցեում, վրան առկա է Շենք/շինություն.

Հող՝ 2.46518 հա
Շենք Շինություններ՝ 1.209,07 քմ, որից

  • Վարչական շենք՝ 352,2 քմ
  • Պահակատուն 10,7 քմ
  • Արտադրական բազա 572,8 քմ
  • Պահեստ 211,46 քմ
  • Օժանդակ շինություն 17,94 քմ
  • Օժանդակ շինություն 2,83 քմ
  • Ծածկ 2,92 քմ
  • Ծածկ 38,22 քմ

Հեռ՝ 095-566-665 / 096-566-665

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK