Return to site

Արտադրական տարածք Ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, թիվ 101/5 և թիվ 101/4

Կոդ 303-429

· Շուտով-Բիզնես

Արտադրական տարածք Ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, թիվ 101/5 և թիվ 101/4

Ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փողոց, թիվ 101/5 և թիվ 101/4 : Արտադրական տարածք Նորագավիթ թաղամասում: Հողամասի մակերեսը կազմում է 0.408417 հա Շենքերի ընդհանուր մակերեսը՝ 692.47 քմ և 1.060,5 քմ շինություն

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK