Return to site

Լոռու մարզ, համայնք Գյուլագարակ, գյուղ Ամրակից, Կենտրոնական փողոց, թիվ 8 անշարժ գույք

· Միջին բիզնես

Լոռու մարզ, համայնք Գյուլագարակ, գյուղ Ամրակից, Կենտրոնական փողոց, թիվ 8 անշարժ գույք

Հողի մակերեսը` 7,400 ք.մ,                                                                                                   Շինություններ` 800.54 ք.մ,                                                                                        Ջրավազան`28.6 ք.մ,Ծածկ` 43.93 ք.մ,                                                                               Պարիսպ`56.68 ք.մ, 92.23 խ.մ:  

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK