top of page

Բնակարաններ

Վաճառք

ք. Երևան, Արաբկիր Կոմիտասի պողոտա 18 շենք, 38 բնակարան և 41 շինություն

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Վերանորոգված

9/9

65.2 քմ

Վաճառք

ք. Երևան, Արաբկիր համայնք, 51 փողոց, 3-րդ շենք, թիվ 65 բնակարան

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Չվերանորոգված

10/ 16

83,6 ք/մ

Վաճառք

ք.Երևան, Արշակունյաց պողոտա, 56 շենք, 22 բնակարան

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Վերանորոգված

9/11

70 ք/մ

Վաճառք

Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Օհանյան 66/1

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Վերանորոգված

2

514 քմ

Վաճառք

ք. Գյումրի, Ախուրյանի խճ․ 1/1 շենք, թիվ 22 բնակարան

Վիճակ

Հարկ

Մակերես

Չվերանորոգված

4/5

106.17 ք/մ

bottom of page